MUDr. Eva Baumann

MUDr. Eva Baumann

Menu

Gestalt psychoterapia

Gestalt terapia je zaradeá medzi humanistické smery. Zakladateľmi Gestalt terapie boli Fritz a Laura Perls, Ralph Hefferline a Paul Goodman.

Slovo Gestalt v nemčine znamená celok alebo tvar a vyjadruje to, žo naše vnímanie a prežívanie sú určované našimi potrebami, ktoré smerujú k naplneniu alebo uzavretiu. 

Človek je v jednote so svojím prostredím, ktoré ho obkopuje. Pole človeka je všetko, čo s ním súvisí. Z poľa sa vynárajú potreby, ktoré sa v gestalt terapii nazývajú figúrami. Pri zdravom fungovaní je hladký a plynulý priebeh zahŕňajúci vnímanie, uvedomenie potreby, mobilizáciu, akciu a uspokojenie potreby. Pokiaľ je jeden z týchto bodov (alebo viacero) zablokovaných, vytvára sa neuspokojená potreba- ktorá ako neukončená záležitosť púta pozornosť človeka a viaže jeho enegiu, ktorú potrebuje inde.

 Základným procesom bytia človeka vo svete je tzv. organizmická selfregulácia. Je to proces, ktorým si človek napĺňa svoje potreby v kontakte so svojím poľom, s cieľom udržať stabilitu a rast organizmu. K zdravej organizmickej selfregulácii patria pružné hranice medzi človekom a jeho poľom,ktoré sú schopné flexibilne reagovať na meniace sa prostredie tak, aby bola zabezpečená stabilita a rast organizmu. 

V Gestalt terapii pracujeme s fenomenológiou klienta, skúmame spôsoby, akým klient vníma seba, svoje pole a vzťahy medzi nimi.

V dialógu s klientom skúmame, ako robí to, že nenapĺňa svoje potreby, ako sa vyhýba priamemu kontaktu so svetom a ako formuje svoje prežívanie na základe starých zážitkov z minulosti.

Pre koho je psychoterapia prospešná

Psychoterapia je prospešná pre všetkých ľudí, ktorí majú záujem lepšie sa spoznať a zariadiť sa k lepšiemu fungovaniu a spokojnosti. 
Či už je to niekto, kto trpí duševnou poruchou a teda je jeho/ jej fungovanie vo svete alebo vo vzťahoch do rôznej miery narušené. Tu je psychoterapia takmer podmienkou.
Z psychoterapie môže vysoko profitovať aj duševne zdravý človek, ktorý si potrebuje vyjasniť určité veci, alebo človek nachádzajúci sa v kritickom období svojho života (napríklad pociťuje stres spôsobený prácou, vzťahom, tehotenstvom, po pôrode, rozvod/ rozchod, ...)

Online psychoterapia a telekonzultácie

Psychoterapia a konzultácie telefonicky alebo prostredníctvom videohovoru sú v súčasnosti počas korona vírusovej pandémie výhodným prostriedkom pomoci pre tých, ktorí potrebujú podporu a pomoc pri zvládaní problémov a situácií. Takáto forma terapie a konzultácií je porovnateľne efektívna ako psychoterapia osobne. Iste, stojí to klienta aj terapeuta určité organizačné úsilie- pripraviť priestor, technické vybavenie, zabezpečiť súkromie. Pozitíva telepsychoterapie však v mnohých prípadoch prevyšujú eventuálne prekážky.